Obchodní, technické a licenční podmínky OpenOne a.s. pro poskytování služby Yabantu Demo

Tyto Obchodní, technické a licenční podmínky (dále Podmínky) stanovují pravidla, sjednaná mezi Poskytovatelem Služby Yabantu Demo a Zákazníkem této Služby.

Použitím Služby potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky, rozumíte jejich obsahu, vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování.

OpenOne a.s. má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na webových stránkách www.yabantu.com, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti. Použitím Služby poté, co bude aktualizace Podmínek zveřejněna na webových stránkách, vyjadřujete souhlas s těmito aktualizacemi.

1. Definice

„Poskytovatel“ - obchodní společnost OpenOne a.s., IČ: 26460980, DIČ: CZ26460980, se sídlem Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, spisová značka OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7242 (dále jen Poskytovatel).

„Zákazník“ - fyzická nebo právnická osoba, která používá Službu provozovanou Poskytovatelem

„Služba Yabantu Demo“ (dále jen Služba) – umožňuje Zákazníkovi využívat bezplatně prostřednictvím webového rozhraní software Yabantu a potřebnou infrastrukturu za účelem vyzkoušení vlastností a funkcionalit Aplikace Yabantu za dodržení pravidel stanovených v těchto Podmínkách.

„Aplikace“ - software Yabantu sloužící pro vytváření znalostních bází Zákazníka. V rámci Služby je Aplikace omezena v některých funkčnostech a vlastnostech.

„Uživatel“ – osoba, které Zákazník umožní využívat poskytované Služby. Zákazník musí zajistit, aby Uživatelé používali Služby ve shodě s Podmínkami.

„Role“ - Role uživatelů jsou předem definované role, které lze přiřadit uživatelům Služby na základě jejich pracovní funkce nebo jiného kritéria.

„Zákaznická data“ jsou informace obrázky, soubory či jiná data, která zákazník prostřednictvím Služby vkládá do Aplikace

2. Duševní vlastnictví a licence

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti webových stránek Služby či Poskytovatele, nebo součásti dodávané společně se Službou, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Poskytovatele nebo jeho dodavatelů. Zákazník není oprávněn používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu má explicitní svolení Poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Zákazník nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nesmí pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Poskytovatel tímto uděluje Zákazníkovi povolení k užití Služby a Aplikace v rozsahu potřebném pro  vyzkoušení vlastností a funkcionalit Aplikace Yabantu za dodržení pravidel stanovených v těchto Podmínkách.

Povolení užití Zákazníkovi se vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách a na žádný jiný. Zákazník nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nesmí pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Zákazník si zachovává všechna práva a duševní vlastnictví týkající se Zákaznických dat. Na Zákaznická data nezískává Poskytovatel žádná práva.

Poskytovatel je oprávněným uživatelem všech potřebných licencí potřebných k poskytování Služby. Poskytovatel je také oprávněn nabízet užívání těchto licencí dalším subjektům, resp. poskytovat Službu s jejich využitím.

3. Aktivace a způsob užití Služby

K užívání Služby je třeba odpovídající internetové připojení a počítač s webovým prohlížečem podporovaným Službou. Technická specifikace požadavků nezbytných pro funkčnost služby zahrnuje:

Internet Explorer ve verzi 9 a vyšší případně další prohlížeče Chrome, Firefox nebo Opera
Rozlišení obrazovky minimálně 1280x1024 pro dostatečný komfort při práci s Aplikací

Touto aktivací je Zákazník oprávněn využívat Službu výhradně za účelem vyzkoušení vlastností a funkcionalit aplikace Yabantu za dodržení pravidel stanovených v těchto Podmínkách.

Zákazník si zvolí způsob přístupu do Aplikace v Roli Čtenář nebo Roli Gestor. Na základě této volby dojde k automatickému vytvoření anonymního uživatelského Účtu a automatickému přihlášení do Aplikace.

Uživatelská jméno a heslo k prvnímu přístupu k Aplikaci je Zákazníkovi automaticky přiděleno při prvním užití Služby. Uživatelé si mohou hesla změnit po vstupu do Aplikace.

V noci z neděle na pondělí dochází k obnově databáze Aplikace. Veškerá data a uživatelské Účty jsou při této obnově smazány.

4. Pozastavení služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo deaktivovat Zákazníkovi Službu a zrušit jeho Účty v případě, že Zákazník bude porušovat tyto Podmínky a to s okamžitou účinností a zároveň s tím odstranit Zákaznická data Zákazníka bez jakéhokoli období jejich uchování.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv Službu pozastavit jako celek nebo jen její část, pokud má důvodné podezření, že užívání Služby či Aplikace Zákazníkem představuje přímé nebo nepřímé ohrožení funkcí nebo integrity Služby či Aplikace a souvisejících počítačových programů nebo jejího používání jinými uživateli, nebo pokud je v přiměřeném rozsahu zapotřebí zabránit neoprávněnému přístupu k datům Zákazníka.

5. Práva, povinnosti a odpovědnost zákazníka

Zákazník má právo užívat Službu a Aplikaci dle těchto Podmínek.

Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde.

Zákazník nese odpovědnost za veškeré činnosti prováděné při užívání Služby, včetně činností uživatelů vedených pod jeho účtem. Své účty, přihlašovací jména a hesla musí Zákazník udržovat v tajnosti. Na jakoukoli možnost zneužití účtů nebo událost narušení bezpečnosti ve vztahu ke Službě musí Zákazník ihned upozornit Poskytovatele.

Zákazník a Uživatelé jsou povinni při využívání Služby dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník a Uživatelé zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.

Zákazník nesmí zveřejňovat, posílat ani distribuovat prostřednictvím Služby ani do Aplikace umisťovat žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Poskytovatele či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti komukoliv. Zákazník ani Uživatel nesmí vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé.

Zákazník nesmí prostřednictvím Služby rozesílat  SPAM (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu) ani jinak využívat Služby k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.

Zákazník a Uživatelé nesmí provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), zpětný překlad (decompiling) a dekompozici programů, které jsou součástí Služby.

Zákazník se zavazuje, že nebudete činit kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Služby, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti zaměstnancům a partnerům Poskytovatele.

Zákazník prohlašuje, že se nebude vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

Zákazník souhlasí ve smyslu zákona o službách informační společnosti s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které dané Služby nabízí.

6. Dostupnost služby

Poskytovatel negarantuje dostupnost služby ani není odpovědný za dostupnost Služby v síti Internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Služba může být náchylná na limity, zpoždění a ostatní problémy způsobené využíváním Internetu a elektronických komunikací. Poskytovatel není odpovědný za tato zpoždění, chyby v provozu systému nebo ostatní poškození vycházející z těchto limitů.

Poskytované Služby nejsou chráněny proti chybě a výpadku. Služby nesmí být používány pro tzv. „kritické použití“ (High Risk Use), jestliže by jejich chyba nebo výpadek mohl způsobit smrt nebo zranění osob, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Zákazník se zavazuje odškodnit Poskytovatele, pokud by jakákoli třetí osoba vznesla vůči němu nároky vzniklé v souvislosti využitím Služeb pro „kritické použití“.

Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné

Poskytovatel je oprávněn sdělovat nezbytné údaje třetím osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz Služby.

7. Ochrana osobních informací a údajů

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním Služeb Zákazníkovi a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Zákazníkovi způsobit škodu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Služby nebo Zákaznické podpory (jména uživatelů, identifikace Zákazníka) mohou být přenášeny, uchovávány a zpracovány pouze za účelem interních potřeb Poskytovatele.

Zákazník bere na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který Uživatelé nahrají prostřednictvím Služby do Aplikace, se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

8. Komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem

Veškeré závady Služby a jakékoliv další požadavky hlásí Zákazník na kontakty, které jsou uvedeny na webu www.yabantu.com .

9. Omezení odpovědnosti a vyloučení záruky

Zákazník bere na vědomí, že Služba a Aplikace je poskytována Poskytovatelem bez jakékoliv výslovné či implikované záruky jakéhokoliv druhu.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že užití Služby a Aplikace je zcela na jeho zodpovědnosti, že služba a Aplikace je poskytována „tak jak je“ a „dostupná tehdy, kdy je dostupná“.

Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které obsahuje Služba či Aplikace budou vyhovovat požadavkům Zákazníka, nebo že provoz Služby či Aplikace bude nerušený a bezchybný.

Poskytovatel není zodpovědný za škody či ušlý zisk včetně ztráty dat, způsobené Zákazníkovi či třetí straně, ke kterým došlo v přímé, nepřímé či náhodné souvislosti s užitím Služby či Aplikace a to včetně stažené materiály. 

Poskytovatel není zodpovědný za škody, ušlý zisk či ztrátu dat, způsobené Zákazníkovi či třetí straně, ke kterým došlo v přímé, nepřímé či náhodné souvislosti s nemožností užívání Služby či Aplikace. 

Poskytovatel není zodpovědný za smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci používání Služby či Aplikace

Poskytovatel neodpovídá za nezávadnost obsahu Aplikace, který do ní umístil v rámci používání Služby kterýkoliv uživatel.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, poskytnutá Poskytovatelem, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.

Omezení týkající se odpovědnosti Poskytovatele jsou platná, ať už Poskytovatel byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

Vydáno v Praze dne: 1. 6. 2015

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku