Obchodní, technické a licenční podmínky pro poskytování služby Yabantu (dále jen Obchodní podmínky)

Tyto Obchodní, technické a licenční podmínky (dále Podmínky) stanovují pravidla, sjednaná mezi Poskytovatelem Yabantu a Zákazníkem Yabantu (Smluvní strany) a představují smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem podle zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) a zákona č. 121/200 Sb., (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Použitím služby Yabantu potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky, rozumíte jejich obsahu, vyjadřujete jménem Zákazníka souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování.

OpenOne a.s. má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na webových stránkách www.yabantu.com, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti. Použitím služby Yabantu poté, co bude aktualizace Podmínek zveřejněna na webových stránkách, vyjadřujete souhlas s těmito aktualizacemi.

 

1. Definice

„Poskytovatel“ - obchodní společnost OpenOne a.s., IČ: 26460980, DIČ: CZ26460980, se sídlem Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, spisová značka OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7242.

„Zákazník“ - fyzická nebo právnická osoba, která používá službu Yabantu provozovanou Poskytovatelem a vstupující s ním do právního vztahu

„Yabantu“ – služba, která umožňuje Zákazníkovi využívat prostřednictvím webového rozhraní Aplikaci pro tvorbu znalostní báze včetně dokumentace zveřejněné Poskytovatelem na webových stránkách Yabantu www.yabantu.com nebo vložené jako obsah do Aplikace a potřebnou infrastrukturu včetně průběžných aktualizací (servery, operační systémy, diskový prostor, atd..), zálohování a přiměřenou ochranu dat v rozsahu Zákazníkem objednaného
a zaplaceného Předplatného a za dodržení pravidel stanovených v těchto Podmínkách. ¨

„Aplikace“ - software vyvinutý Poskytovatelem, sloužící pro vytváření znalostních bází Zákazníka v rámci služby Yabantu.

„Předplatné“ - pevná měsíční cena služby, která je kalkulována na základě Zákazníkem objednaného počtu uživatelů a dalších služeb. Ceník předplatného je uveden na webových stránkách Yabantu www.yabantu.com .  

„Trial účet“ – bezplatný přístup Zákazníka k Yabantu na zkušební dobu maximálně 30 dní za účelem seznámení s vlastnostmi a funkcemi Yabantu.

„Oprávněná osoba“ – osoba, která byla definována Zákazníkem v rámci Registrace a která je oprávněná objednávat Yabantu a další služby, anebo provádět změny Předplatného a to písemnou anebo elektronickou formou, prostřednictvím kontaktních formulářů či na kontakty, které jsou uvedeny na webu Yabantu www.yabantu.com.

„Uživatel“ – osoba, které Zákazník umožní využívat Yabantu v rámci svého Předplatného. Zákazník musí zajistit, aby Uživatelé používali Yabantu ve shodě s Podmínkami.

„Role“ - Role uživatelů jsou předem definované role, které lze přiřadit uživatelům Yabantu na základě jejich pracovní funkce nebo jiného kritéria.

„Administrátorský účet“ – slouží jako hlavní účet Zákazníka v Aplikaci. Prostřednictvím něj je možné spravovat stromovou strukturu kategorií, uživatelské účty Aplikace, vztah mezi rolí uživatele a kategorií a skupiny uživatelů a jejich přístup ke kategoriím.

„Registrace“ -  je proces, při kterém Zákazník vyplní potřebné informace a provede první objednávku Předplatného nebo Trial účtu a to prostřednictvím formulářů, které jsou uvedeny na webu Yabantu www.yabantu.com,  či tyto informace zašle emailem na Zákaznickou podporu.

 „Zákaznická data“ jsou informace, obrázky, soubory či jiná data, která zákazník prostřednictvím Yabantu vkládá do Aplikace.

„Zákaznická podpora“ - je kontaktní místo provozované Poskytovatelem, jehož prostřednictvím Poskytovatel přebírá od Zákazníka hlášení případných chyb či problémů při využívání Yabantu či Aplikace. Kontaktní místo je uvedeno na webových stránkách Yabantu www.yabantu.com  

 „Deaktivace Yabantu“ – dočasné či trvalé zastavení funkčnosti Yabantu, Aplikace nebo některých jejich funkcionalit pro Zákazníka dle těchto Podmínek.

„Aktivace Yabantu“ – Obnovení funkčnosti Yabantu po Deaktivaci

 „Den zprovoznění Yabantu“  - den, kdy byl Zákazníkovi po Registraci a provedení objednávky Předplatného doručen email s přístupovými údaji k Yabantu na emailovou adresu Oprávněné osoby.

„Uživatelská příručka“ je dokument popisující funkcionality, administrátorské a uživatelské postupy a návody pro užívání Aplikace a Yabantu. Uživatelská příručka je zveřejněna na webových stránkách Yabantu www.yabantu.com a zároveň je vložena jako obsah do Aplikace.

 

2. Duševní vlastnictví a licence, podmínky užití

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti webových stránek Yabantu či Poskytovatele, nebo součásti dodávané společně s Yabantu, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Poskytovatele nebo jeho dodavatelů. Zákazník není oprávněn používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu má explicitní svolení Poskytovatele.

Poskytovatel tímto uděluje Zákazníkovi povolení k užití Yabantu a Aplikace v rozsahu Zákazníkem zaplaceného Předplatného a těchto Podmínek.

Povolení užití Zákazníkovi se vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách a na žádný jiný. Zákazník nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nesmí pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Zákazník si zachovává všechna práva a duševní vlastnictví týkající se Zákaznických dat. Na Zákaznická data nezískává Poskytovatel žádná práva.

Poskytovatel je oprávněným uživatelem všech potřebných licencí potřebných k poskytování Yabantu. Poskytovatel je také oprávněn nabízet užívání těchto licencí dalším subjektům, resp. poskytovat jakoukoliv jinou službu či produkt s jejich využitím.

 

3. Předplatné a ceny

Za vyžívání Yabantu platí Zákazník Poskytovateli pevnou měsíční cenu (Předplatné), která je kalkulována na základě Zákazníkem objednaného počtu Uživatelů, velikosti datového prostoru a dalších služeb ve formě balíčků Předplatného. Ceník Předplatného je uveden na webových stránkách Yabantu https://www.yabantu.com/cenik .

Předplatné je možno hradit vždy na celý kalendářní měsíc či delší období tak, jak si Zákazník nastavil při sjednávání užívání Yabantu (Registraci). Za každý i jen započatý kalendářní měsíc poskytování Yabantu je účtovaná celá měsíční cena Předplatného.

Poskytovatel vystaví zálohovou fakturu za Předplatné vždy k prvnímu dni kalendářního období, na které bude zákazníkem Předplatné hrazeno. Splatnost Předplatného je vždy k 10 dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byla zálohová faktura vystavena. Po jeho uhrazení bude Poskytovatelem vystaven daňový doklad.

V případě, že zákazník provede Registraci v průběhu kalendářního měsíce, bude mu první zálohová faktura na Předplatné vystavena ke Dni zprovoznění Yabantu se splatností 10 dní.

Předplatné se automaticky prodlužuje na další období, pokud Zákazník Předplatné neukončí způsobem uvedeným níže.

Zákazník je oprávněn ukončit Předplatné nebo měnit jeho parametry (počet uživatelů) vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do kterého má zaplaceno Předplatné, s účinností od následujícího započatého kalendářního měsíce. Zákazník mění parametry předplatného pomocí kontaktů Zákaznické podpory. V případě, že tak neučiní, bude mu vystavena automaticky zálohová faktura na Předplatné v rozsahu Předplatného předchozího kalendářního období, kterou je zákazník povinen uhradit.

V případě, kdy bude Zákazník požadovat navýšení počtu Uživatelů v průběhu období, na které má zaplaceno Předplatné, bude mu Poskytovatelem formou zálohové faktury doúčtován příslušný rozdíl ceny Předplatného za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude počet Uživatelů navýšen. Předplatné na následující období bude Zákazníkovi účtováno již na takto zvýšený počet Uživatelů. (například, pokud má Zákazník nastaveno čtvrtletní placení Předplatného, zaplaceno Předplatné na první čtvrtletí roku v balíčku Bronze a k 10. únoru požádá o navýšení na balíček Silver, bude Zákazníkovi vystavena k tomuto datu zálohová faktura na rozdíl Předplatného mezi oběma balíčky na dva měsíce)    

Poskytovatel má právo, změnit cenu, cenová pásma anebo cenový model Yabantu. Tuto změnu oznámí Zákazníkovi nejpozději 30 dnů předem. Jestliže Zákazník nevyjádří nejpozději 14 dní před platností nových cen svůj nesouhlas, má se za to, že souhlasí se změnou ceny od příštího období, na které platí Předplatné. Jestliže Zákazník vyjádří svůj nesouhlas s úpravou ceny, je smluvní vztah automaticky ukončen ke dni, který předchází datu změny ceny.

Po každém uhrazení zálohové faktury bude Poskytovatelem vystaven Zákazníkovi příslušný daňový doklad.

Všechny platby za Yabantu provádí Zákazník na bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený vždy na každé zálohové faktuře a daňovém dokladu.

Všechny zálohové faktury a daňové doklady jsou zasílány pouze elektronicky ve formátu PDF na emailový účet Oprávněné osoby.

 

4. Způsob užití Yabantu a Aktivace

Poskytovatel se tímto zavazuje poskytnout Zákazníkovi k užívání Yabantu a Aplikaci v rozsahu Zákazníkem zaplaceného Předplatného a těchto Podmínek.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že Yabantu a Aplikace budou mít při jejím užívání Zákazníkem funkční vlastnosti uvedené v Uživatelské příručce a budou prosty právních nebo jiných vad a žádným způsobem nebudou porušovat ani poškozovat práva třetích stran

K užívání Služby je třeba odpovídající internetové připojení a počítač s webovým prohlížečem podporovaným Yabantu. Technická specifikace požadavků nezbytných pro funkčnost služby zahrnuje:

Internet Explorer ve verzi 9 a vyšší případně další prohlížeče Chrome, Firefox nebo Opera
Rozlišení obrazovky minimálně 1280x1024 pro dostatečný komfort při práci s Aplikací

Zákazník provede Registraci a objednání Předplatného pomocí formuláře na webu Yabantu www.yabantu.com.

V Rámci registrace musí zákazník uvést všechny údaje, které jsou vyžadovány právním řádem České republiky pro uzavírání smluv a vystavování daňových dokladů – faktur. Dále je povinen uvést kontaktní údaje Oprávněné osoby a další údaje, potřebné pro správné fungování Yabantu.

V rámci objednávky Předplatného pomocí webového formuláře uvede Zákazník rozsah objednávaných služeb, typ Balíčku a četnost placení Předplatného.

Po provedení Registrace a Objednávky a jejich zpracování Poskytovatelem budou Zákazníkovi na emailový účet Oprávněné osoby zaslány dočasné přihlašovací údaje k Administrátorskému účtu Yabantu. Zároveň s tím bude zaslána i zálohová faktura na Předplatné.  Splatnost první zálohové faktury je 10 dní od jejího odeslání Poskytovatelem.

Při prvním přihlášení Zákazníka k Administrátorskému účtu Yabantu je nutno změnit uživatelské jméno a heslo.

 

5. Trial účet – bezplatné užívání Yabantu

Zákazník může zažádat o Trial účet  - bezplatný přístup Zákazníka k Yabantu na zkušební dobu maximálně 30 dní za účelem seznámení s vlastnostmi a funkcemi Yabantu. Tyto Podmínky se vztahují i na Trial účet a podmínkou jeho zřízení je Registrace Zákazníka.

Zkušební doba začíná běžet v den, kdy byl Zákazníkovi po Registraci doručen email s přístupovými údaji k Trial účtu Yabantu na emailovou adresu Oprávněné osoby. Po uplynutí zkušební doby bude Poskytovatelem provedena Deaktivace Trial účtu Yabantu.

Pokud se Zákazník rozhodne nadále využívat Yabantu v rámci Předplatného, budou mu Zákaznická data zachována. Zákazník však musí provést objednání Předplatného nejpozději do 5 dnů po ukončení platnosti Trial účtu (Deaktivaci Trial účtu). Po uplynutí této doby budou Zákaznická data vložená do Yabantu v rámci Trial účtu nevratně smazána.

 

6. Práva, povinnosti a odpovědnost Zákazníka

Zákazník má právo užívat Yabantu a Aplikaci dle těchto Podmínek a v rozsahu Zákazníkem Objednaného a zaplaceného Předplatného.

Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Yabantu. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde.

Zákazník nese odpovědnost za veškeré činnosti prováděné při užívání Yabantu, včetně činností Uživatelů vedených pod jeho účtem. Své účty, přihlašovací jména a hesla musí Zákazník udržovat v tajnosti. Na jakoukoli možnost zneužití účtů nebo událost narušení bezpečnosti ve vztahu k Yabantu musí Zákazník ihned upozornit Poskytovatele.

Zákazník a Uživatelé jsou povinni při využívání Yabantu dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník a Uživatelé zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.

Zákazník nesmí zveřejňovat, posílat ani distribuovat prostřednictvím Yabantu ani do Aplikace umisťovat žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Poskytovatele či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti komukoliv. Zákazník ani Uživatel nesmí vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé.

Zákazník nesmí prostřednictvím Yabantu rozesílat  SPAM (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu) ani jinak využívat Yabantu k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.

Zákazník a Uživatelé nesmí provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), zpětný překlad (decompiling) a dekompozici programů, které jsou součástí Yabantu.

Zákazník se zavazuje, že nebudete činit kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Yabantu, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti zaměstnancům a partnerům Poskytovatele.

Zákazník prohlašuje, že se nebude vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

Zákazník souhlasí ve smyslu zákona o službách informační společnosti s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Yabantu nabízí.

 

7. Dostupnost služby, zálohování

Yabantu je Zákazníkovi poskytováno v režimu 7x24 (nepřetržitě). Yabantu je provozováno na cloudové technologii s předpokládanou dostupností Aplikace 99,5%.  Dostupnost služby není garantována. Reakce na případné závady či na další požadavky zákazníka je druhý pracovní den od jejich nahlášení prostřednictvím kontaktních formulářů či na kontakty, které jsou uvedeny na webu Yabantu www.yabantu.com

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že užití Yabantu a Aplikace je zcela na jeho zodpovědnosti, že Yabantu a Aplikace je poskytována „tak jak je“ a „dostupná tehdy, kdy je dostupná

Poskytovatel negarantuje 100% dostupnost Yabantu ani není odpovědný za dostupnost Yabantu v síti Internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Využití Yabantu Zákazníkem může být náchylné na limity, zpoždění a ostatní problémy způsobené využíváním Internetu a elektronických komunikací. Poskytovatel není odpovědný za tato zpoždění, chyby v provozu systému nebo ostatní poškození vycházející z těchto limitů.

Poskytované služby Yabantu nejsou na 100% chráněny proti chybě a výpadku. Yabantu a Aplikace nesmí být používány pro tzv. „kritické použití“ (High Risk Use), jestliže by jejich chyba nebo výpadek mohly způsobit smrt nebo zranění osob, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Zákazník se zavazuje odškodnit Poskytovatele, pokud by jakákoli třetí osoba vznesla vůči němu nároky vzniklé v souvislosti využitím Yabantu pro „kritické použití“.

Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter.

Poskytovatel provádí zálohování dat jedenkrát denně s tím, že jsou udržovány tři denní zálohy zpětně. V případě závady, která má za následek ztrátu dat, jsou data obnovena z těchto záloh. Data mohou být v rámci existujících záloh obnovena i na žádost zákazníka. Poskytovatel může za obnovu Zákaznických dat na žádost Zákazníka požadovat úplatu.

Aplikace jsou průběžně aktualizovány Poskytovatelem. Není potřeba součinnost Zákazníka. Informaci o proběhlé aktualizaci dostane Uživatel při přihlášení k Yabantu. Může dojít ke změnám jednotlivých funkcí nebo zobrazení, v souvislosti s vylepšováním ergonomie Aplikace a Yabantu nebo změnami legislativy.

 

8. Deaktivace a Pozastavení Yabantu, ukončení užívání Yabantu

Zákazník je oprávněn ukončit užívání Yabantu vždy do 20. dne v měsíci, do kterého má zaplaceno Předplatné, s účinností od následujícího započatého kalendářního měsíce. Toto rozhodnutí sdělí Poskytovateli prostřednictvím kontaktních formulářů či na kontakty, které jsou uvedeny na webu Yabantu www.yabantu.com. V případě, že Zákazník ukončí užívání Yabantu v průběhu platnosti Předplatného, nebude mu Poskytovatelem nespotřebované předplatné vráceno, přičemž je povinen uhradit již objednané a dosud nezaplacené Předplatné.

Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně Deaktivovat Zákazníkovi Yabantu v případě, že Zákazník neuhradí předplatné a/nebo poruší povinnosti definované v Podmínkách. Pozastavení Yabantu z důvodů neplacení Předplatného Poskytovatel oznámí Zákazníkovi minimálně 5 dnů předem.

Zpětná Aktivace Yabantu pro Zákazníka bude Poskytovatelem provedena, pokud pominou důvody, pro které byla provedena Deaktivace a to do 5 pracovních dnů.

V případě hrubého porušení Podmínek čí nezaplacení předplatného Zákazníkem ve lhůtě delší než 30 kalendářních dní je Poskytovatel oprávněn trvale Deaktivovat Zákazníkovi Yabantu (ukončit užívání Yabantu) a zrušit jeho Účty a to s okamžitou účinností a zároveň s tím odstranit Zákaznická data bez jakéhokoli období jejich uchování. V tomto případě nebude Poskytovatelem nespotřebované předplatné vráceno, přičemž je Zákazník nadále povinen uhradit již objednané a dosud nezaplacené Předplatné.

 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv Yabantu či Aplikaci pozastavit jako celek nebo jen její část, pokud má důvodné podezření, že užívání Yabantu či Aplikace Zákazníkem představuje přímé nebo nepřímé ohrožení funkcí nebo integrity Yabantu či Aplikace, souvisejících počítačových programů a související infrastruktury nebo jejího používání jinými uživateli, nebo pokud je v přiměřeném rozsahu zapotřebí zabránit neoprávněnému přístupu k datům Zákazníka.

Jakékoli pozastavení Yabantu či Aplikace ve smyslu předchozího odstavce se bude týkat pouze nejmenší nutné části Yabantu či Aplikace a bude uplatněno pouze na dobu přiměřeně nezbytnou k vyřešení potíží, kvůli kterým k pozastavení došlo. Pozastavení Yabantu či Aplikace oznámí Poskytovatel Zákazníkovi předem na kontaktní email, uvedený zákazníkem při Registraci s výjimkou případů, kdy Poskytovatel bude mít důvod se domnívat, že je Yabantu či Aplikace nutné pozastavit okamžitě.

Poskytovatel je dále oprávněn kdykoliv Yabantu či Aplikaci pozastavit jako celek nebo jen její část za účelem provedení údržby Aplikace, souvisejících počítačových programů a související infrastruktury či za účelem nainstalování opravných balíčků či nových verzí.  Pokud to bude možné, bude takovéto pozastavení oznámeno Poskytovatelem Zákazníkovi 5 dní předem na kontaktní emailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při Registraci.

Po dobu, kdy je v účinnosti Deaktivace služeb, Poskytovatel není povinen poskytovat Zákazníkovi jakákoliv plnění v souvislosti s těmito Podmínkami.

 

9. Zákaznická data

Zákazník si zachovává všechna práva a duševní vlastnictví týkající se Zákaznických dat. Na Zákaznická data nezískává Poskytovatel žádná práva.

Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů od ukončení Poskytování Yabantu Zákazníkovi vymaže veškerá Zákaznická data.

Zákazník může při ukončení užívání Yabantu požadovat export svých dat. Poskytovatel provede Objednateli takový export dat, který je technicky realizovatelný.

Jestliže se jedná o ukončení užívání Yabantu ze strany Objednatele, může Objednatel požádat o export dat nejpozději ke dni ukončení užívání Yabantu.

Jestliže se jedná Deaktivaci Yabantu či ukončení poskytování Yabantu ze strany Poskytovatele, může Zákazník požádat o export dat nejpozději do 5 dnů po takovémto ukončení či Deaktivaci.

Jestliže se jedná Deaktivaci Trial účtu Yabantu, může Zákazník požádat o export dat nejpozději do 5 dnů po takovéto Deaktivaci.  

Poskytovatel může za export Zákaznických dat požadovat úplatu.

 

10. Ochrana informací a osobních údajů

Poskytovatel i Zákazník se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním Yabantu a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Zákazníkovi nebo Poskytovateli způsobit škodu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Yabantu, Registrace, webových formulářů vyplněných Zákazníkem na webových stránkách Yabantu nebo Zákaznické podpory (jména uživatelů, identifikace Zákazníka) mohou být přenášeny, uchovávány a zpracovány pouze za účelem interních potřeb Poskytovatele.

Zákazník bere na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který Uživatelé nahrají prostřednictvím Yabantu do Aplikace, se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel nebo Zákazník informační povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné

Poskytovatel je oprávněn sdělovat nezbytné údaje třetím osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz Yabantu.

Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel může uvádět obchodní jméno Zákazníkova na webových stránkách Yabantu za účelem reference.

 

11. Komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem

Informace o Yabantu může Poskytovatel oznamovat v elektronické podobě, a to:

na emailovou adresu Oprávněné osoby uvedenou při Registraci
prostřednictvím webu Yabantu www.yabantu.com
vložením informace do přihlašovacího formuláře Uživatelů
vložením informace přímo do Aplikace

Sdělení prostřednictvím e-mailu je považováno za doručené k datu odeslání.

Veškeré objednávky, změny či závady Yabantu a Aplikace a jakékoliv další požadavky hlásí Zákazník prostřednictvím kontaktních formulářů či na kontakty, které jsou uvedeny na webu Yabantu www.yabantu.com. 

Veškerá sdělení či informace zasálá Poskytovatel Zákazníkovi elektronicky na kontaktní emailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při Registraci či písemně na adresu sídla Zákazníka.

 

12. Omezení odpovědnosti a vyloučení záruky

Zákazník bere na vědomí, že Yabantu a Aplikace je poskytována Poskytovatelem bez jakékoliv výslovné či implikované záruky jakéhokoliv druhu.

Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které obsahuje Yabantu či Aplikace budou vyhovovat požadavkům Zákazníka, nebo že provoz Yabantu či Aplikace bude nerušený a bezchybný.

Poskytovatel není zodpovědný za škody či ušlý zisk včetně ztráty dat, způsobené Zákazníkovi či třetí straně, ke kterým došlo v přímé, nepřímé či náhodné souvislosti s užitím Yabantu či Aplikace.

Poskytovatel není zodpovědný za škody, ušlý zisk či ztrátu dat, způsobené Zákazníkovi či třetí straně, ke kterým došlo v přímé, nepřímé či náhodné souvislosti s nemožností užívání Yabantu či Aplikace. 

Poskytovatel není zodpovědný za smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci používání Yabantu či Aplikace

Poskytovatel neodpovídá za nezávadnost obsahu Aplikace, který do ní umístil v rámci používání Yabantu kterýkoliv Uživatel.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, poskytnutá Poskytovatelem, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.

Omezení týkající se odpovědnosti Poskytovatele jsou platná, ať už Poskytovatel byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom.

 

13.  Rozhodné právo, řešení sporů

Tyto Podmínky a z nich plynoucí právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 121/200 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z užívání Yabantu nebo v souvislosti s ním.

Pro případ sporu se sjednává místní příslušnost věcně příslušného soudu prvního stupně takto: je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 7, je-li dána věcná příslušnost Krajského soudu, je místně příslušným Městský soud v Praze.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

Vydáno v Praze dne: 1.6.2015

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku